top of page

SKP-ŘN

Strana konzervativní pravice – Řád národa (zkráceně SKP-ŘN) je česká politická strana konzervativně pravicového zaměření, hlásící se k tak zvané „Nové pravici“, založená 31.5.2015

SKP představuje koncept klasického pravicového uskupení konzervativního charakteru. Opírá se o základy T. G. Masaryka a jeho politicko-filosofické koncepce. Konkrétně tedy o humanitní, demokratické, náboženské a pozitivistické základy pravicové politiky.

Logo hnuti 2019_ZAKLAD_CERNOBILE.PNG

PROGRAM

Prosazujeme:

svobodu jedince, individualismus, soukromé vlastnictví, svobodu podnikání,

rovnost před zákonem a trestem, rovnou daň, tradiční rodinu, respekt k tradicím, organickou společnost, řád, pořádek a hierarchii

Zavrhujeme:

socializaci společnosti Novou levicí, sílící vliv státu na občana a omezování jeho svobod, předání národních pravomocí do rukou EU, migrační politiku řízenou EU, podporu nekřesťanských náboženství, sociální podporu zahálky

HISTORIE

Strana vznikla 31.května 2015 transformací z nefunkčního liberálního projektu Vize 2014, kdy na celorepublikovém sněmu pravicová frakce v čele s Josefem Zicklerem, převzala vedení strany a okamžitě se v plném rozsahu distancovala od liberální ideologie a činnosti na projektech „Vize 2014“ a „Lidem“ s tím, že tyto liberální projekty nejsou a nikdy nebyly součástí historie hnutí.

 

Předsedou byl zvolen Josef Zickler a vzniklo politické hnutí národně konzervativního charakteru „Řád národa“ - později „Řád národa – Vlastenecká unie“.

 

V roce 2019, po příchodu nových lidských pravicových zdrojů, a především z iniciativy předsedy hnutí Josefa Zicklera a Ing. Mgr. Miroslava Šůse, vzniká pracovní skupina,

která vytváří koncept klasického pravicového uskupení konzervativního charakteru opírající se o klasické zdroje konzervatizmu myšlenkového odkazu, který představují E. Burke, J. Locke, Ch.de Montesquieu, až po zakladatele státoprávního uspořádání Spojených států.
Tento koncept se opírá o přirozené zákony s odkazem na samozřejmost univerzální přirozené rovnosti lidí před zákonem a před Bohem, a na platnost určitých základních práv z nichž především právo na život, osobní svobodu, a nedotknutelnost vlastnictví jsou nezcizitelná, a role vlády ustavené se souhlasem lidu spočívá jen v jejich zachovávání a ochraně. V opačném případě, jakákoliv vláda, která nevznikla souhlasem ovládané většiny, nebo se zpronevěřila své základní role nezcizitelná práva lidu chránit, je nezákonná. Porušení důvěry ovládané většiny jakoukoli vládou, která zneužije svou moc v oblastech práva na život, osobní svobody a soukromého vlastnictví lidu automaticky ztrácí legitimitu nad lidmi jejichž důvěru zradila. Lidé mají
právo hájit a bránit svá nezcizitelná práva a zajistit si svou bezpečnost a ochranu zrušením staré a 
založením nové vlády. Náš dodatek k tomu je politicko-filosofická koncepce T. G. Masaryka, rozvinutí jeho tendencí humanitních, demokratických, náboženských a pozitivistických základů tolerantní pravicové politiky v českých poměrech.

IDEOLOGIE

Ideologie SKP – ŘN je postavena na principech svobody, individualismu a tradice, až po principy jako je autorita, řád, hierarchie a povinnost. Klade přirozeně důraz více na individualismus než na kolektivismus. Vědomě prosazuje ochranu soukromého vlastnictví a deklaruje svobodu podnikání. Realizaci těchto základů považuje za podmínku nezbytnou k životu a prosperitě společnosti. Nezastupitelnou roli spatřuje v tradiční rodině a striktním vědomém dodržování řádu hodnot. Podporuje náboženské hodnoty a odmítá imigraci věřících především muslimského vyznání. Jednoduše prosazuje existující rovnost před zákonem a rovnost samotných práv. Naopak sociální rovnost vnímá jako katastrofické nebezpečí společnosti. Sociální nerovnost vnímá jako užitečnou, jelikož potom podporuje neutuchající rozvoj společnosti a tím zlepšování postavení jedince ve společnosti.

 

V ekonomické oblasti je pro rovnou daň, protože progresivní zdanění vnímá jako trest pro aktivní. Odmítá ekonomickou spolupráci řízenou politickou ideologií. SKP-ŘN se brání hospodářské, materiální, zdrojové a technologické spolupráci omezené pouze na jednoho strategického partnera – EU, a to z důvodů možné politické vydíratelnosti. Souhlasí s přímou volbou prezidenta a starostů.

 

Prosazuje u vlády upřednostňování odbornosti před ideologickou politickou příslušností. Jako strana se přirozeně hlásí k „Nové pravici“, vymezuje se proti socialismu, komunismu a „Nové levici“. Je přesvědčena o existenčním ohrožení západní civilizace ze strany socialismu, komunismu a „Nové levice“, jejichž ideologii považuje za zhoubnou pro rozvoj demokracie. Téze „Nové levice“, kam řadí ČSSD, Piráty a STAN, považuje za volnomyšlenkářské, které zbavují jedince vědomí, morálky a odpovědnosti.

 

Kritizuje Novou levicí prosazovaný multikulturalismus, jenž vede pouze k eskalaci společenských problémů. Obdobně odmítá i další myšlenky a postoje spjaté s Novou levicí. Například násilné potlačování přirozených rozdílů mezi pohlavími, snahu po nepřirozeném prosazování společenského postavení sexuálních menšin, které degradují význam tradiční rodiny a společenský pohled na tradiční hodnoty. Strana konzervativní pravice prosazuje obnovení politické kultury dle odkazu T. G. Masaryka a vědomé posílení základních pilířů demokracie nejen v naší republice, ale i na úrovni EU.

bottom of page